FAQ : Subsidiedossier

Welke opleidingen kan ik indienen voor terugbetaling?

Je kan zowel opleidingen indienen die door een externe opleidingsverstrekker worden verzorgd als opleidingen gegeven door een interne trainer. We berekenen de tussenkomst op basis van een all-in forfait per persoon (€35/persoon/uur) – ongeacht de reële kost van de opleiding.

Komen NIET in aanmerking: wettelijk verplichte veiligheidsopleidingen (EHBO-cursussen, interventieploeg brandbestrijding, verplichte opleiding preventieadviseur, … ), interne opleidingen hefwerktuigen (door een collega gegeven) en individuele coaching.

Voor langlopende opleidingen komen we maximaal voor 40 uur/persoon/opleiding tussen.

Hoe wordt je maximale subsidiebedrag berekend?

Het subsidiekrediet wordt berekend vanuit de RSZ-bijdragen van het jaar waarop de opleidingskosten betrekking hebben. Je kan je subsidiebedrag consulteren telkens begin juli van het jaar volgend op het opleidingsjaar. ’Bedrijven met 50 werknemers of minder kunnen genieten van een verhoogde tussenkomst.

We willen een gratis opleiding van Co-valent organiseren binnen ons bedrijf (in-company). Hoe ga ik tewerk?

Indien je een opleiding uit ons gratis aanbod in-company wenst te organiseren, kan je hiervoor via het subsidiedossier een terugbetaling aanvragen. Je maakt dan zelf de praktische afspraken met de opleidingsverstrekker en betaalt de factuur.

 

We willen een opleiding indienen via het subsidiedossier maar hebben geen factuur voor deze opleiding omdat we met een interne opleider werkten. Welk bewijsmateriaal moeten we dan aanleveren?

Voor alle opleidingen, ook deze die je met een eigen trainer hebt georganiseerd, hebben we een aantal gegevens nodig: een duidelijke titel of beschrijving van de inhoud van de opleiding, datum en aantal uren, een lijst met de namen van de deelnemers en een gehandtekende aanwezigheidslijst of deelnameattest per deelnemer.

Waar vind ik de RSZ-categorie van mijn bedrijf terug?

Deze informatie is beschikbaar bij je personeelsverantwoordelijke of sociaal secretariaat.

Is het mogelijk om de RSZ-categorie van mijn bedrijf te veranderen?

Bij de inschrijving van een nieuwe werkgever uit de sector chemie, kunststoffen en life sciences krijgt deze automatisch de werkgeverscategorie 087. Kan de werkgever op het moment van inschrijving echter aantonen dat hij een geldige CAO ‘Risicogroepen’ heeft afgesloten op ondernemingsvlak dan krijgt hij de werkgeverscategorie 187.

Het verschil tussen beide werkgeverscategorieën zit hem in de bijdrage ‘Risicogroepen’.

087: Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan de Fondsen van de Paritaire Comités voor de scheikundige nijverheid nr. 116 en/of nr. 207.

187: Werkgevers die die vrijgesteld zijn van de betaling aan de Fondsen van het deel van de bijdragen dat bestemd is voor risicogroepen indien ze zelf gelijkaardige initiatieven genomen hebben die bekrachtigd werden door een CAO op ondernemingsvlak.

 

Het wisselen tussen deze twee categorieën verloopt echter niet automatisch.

Een overzetting van de werkgeverscategorie 187 naar werkgeverscategorie 087 vormt geen probleem omdat de werkgever in dit geval zeker een bijdrage zal betalen ten voordele van de risicogroepen.

Als een werkgever met de werkgeverscategorie 187 zijn CAO vorming op ondernemingsvlak wil stopzetten en wil bijdragen aan het sectoraal vormingsfonds, mag hij de wijziging van de werkgeverscategorie aanvragen bij de RSZ-directie Identificatie: identifnl@rsz.fgov.be. Deze dienst zal u informeren over de te volgen procedure en de timing ervan.

In de andere richting, van de werkgeverscategorie 087 naar werkgeverscategorie 187, is de overzetting complexer en wordt niet zomaar aanvaard. Verdere informatie over deze procedures en timing kan ook aangevraagd worden bij de RSZ-directie Identificatie.

Hoe ken ik mijn paritair comité?

Dit staat vaak vermeld op je loonbrief. Indien dit niet het geval is kan je je personeelsverantwoordelijke of sociaal secretariaat contacteren.

Welke diploma’s heb ik nodig om in de sector te werken?

De chemie is veelzijdig. Niet alleen in de activiteiten van de verschillende bedrijven, maar ook in de profielen van de mensen die er werken. Van chemicus tot verkoopsverantwoordelijke, van mechanieker tot laborant. Klik  BreakingScience voor meer uitleg over de meest voorkomende jobs in de chemie. Met een algemeen technisch diploma secundair onderwijs kan je al solliciteren in de sector.

Ons bedrijf gaat een tewerkstellingscel oprichten. Welke voordelen biedt Co-valent?

Co-valent wil als sectoraal vormingsfonds extra ondersteuning bieden aan de ontslagen werknemers in een tewerkstellingscel door hen na ontslag nog toegang te geven tot het gratis opleidingsaanbod van Co-valent en dit voor een periode van één jaar vanaf de inschrijvingsdatum van de ontslagen werknemer in de tewerkstellingscel. Lees meer op de pagina “tewerkstellingscel”.

Wat is de competentiecheck?

Met de competentiecheck van Co-valent wordt je begeleid en ondersteund in het proces om de competenties in kaart te brengen en een actie- of opleidingsplan uit te werken. We verankeren het opleidingsbeleid in jouw organisatie en adviseren je bij de verdere verbetering van competentiebeleid.   

Indien van bij de aanvang de klemtoon ligt op de digitale vaardigheden, onderzoekt de expert de behoeften van een individu, een team of een afdeling. Gedurende deze begeleiding beperken we ons niet alleen tot de digitale vaardigheden, maar komen ook de skills verbonden aan verandering aan bod. Een actieplan of opleidingsplan wordt opgemaakt 

Wat zijn de voorwaarden om te  genieten van de gratis HR begeleiding via de competentiecheck?

  1. Kmo volgens de Europese definitie: Naast je vraagstelling die past in onze gratis HR begeleiding, zijn er steeds 2 basiscriteria nl je bedrijf is lid van het vormingsfonds Co-valent (RSZ code 087) en je bedrijf is een kmo.We hanteren hiervoor de Europese definitie van KMO namelijk je  bedrijf heeft minder dan 250 werknemers, EN 49% of minder van het kapitaal of de stemrechten van je  bedrijf is in handen  van een grote onderneming (>250 werknemers) of een groep van verscheidene grote ondernemingen samen. Je bedrijf ondertekent een document op eer.  
  2. De-mimimis verklaring : Voor de jaren 2023-2024 neemt Co-valent deel aan het project “competentie-checks” van de Vlaamse overheid. Dit betekent concreet dat 20 Vlaamse kmo’s uit onze sector per jaar een gratis begeleiding – gefinancierd door de overheid – kunnen genieten. Een positieve de-minimis verklaring van je bedrijf is dan vereist. Interessante info vind je hier. Voor de bedrijven in het Brussel gewest en Waals gewest loopt er voor deze periode geen overheidssteun en wordt de begeleiding gefinancierd door Co-valent zelf.  Hier geldt de de-minimis regel dus niet.  

We moeten onze werknemersafvaardiging informeren rond het subsidiedossier. Hoe moet dit juist gebeuren?

Het document ‘Verklaring overlegorgaan’ moet getekend worden door de sociale partners van het hoogste overlegorgaan (ondernemingsraad, Comité voor preventie en bescherming op het werk of de syndicale delegatie). Deze verplichting vervalt als er geen werknemersafvaardiging aangesteld is in de organisatie op het moment dat het document getekend wordt. Enkel in dat geval volstaat een handtekening van de directie.

Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

We controleren eerst je subsidiedossiers op administratieve volledigheid. Zijn alle documenten ingevuld en gehandtekend waar nodig? Zijn alle gevraagde bewijsstukken aanwezig? Wanneer jouw dossier administratief in orde is wordt het voorgelegd aan het Beheerscomité van Co-valent, dat 5 keer per jaar samenkomt. Na goedkeuring van het dossier door het Beheerscomité brengen we je hiervan op de hoogte en volgt de uitbetaling.

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...