FAQ

Algemeen Kunnen onze medewerkers genieten van de diensten van Co-valent ? Co-valent is het vormingsfonds van en voor arbeiders en bedienden van de paritaire comités 116 en 207. Als je werknemers deel uitmaken van deze PC’s én je organisatie heeft RSZ-categorie 087 of 187, kunnen deze werknemers ingeschreven worden voor het gratis opleidingsaanbod van Co-valent.  Indien jouw organisatie effectief een bijdrage betaalt aan het vormingsfonds (RSZ-categorie 087) kan zij ook subsidies voor andere opleidingen aanvragen bij Co-valent. Waar vind ik de RSZ-categorie van mijn bedrijf terug? Deze informatie is beschikbaar bij je personeelsverantwoordelijke of sociaal secretariaat.   Hoe ken ik mijn paritair comité? Dit staat vaak vermeld op je loonbrief. Indien dit niet het geval is kan je je personeelsverantwoordelijke of sociaal secretariaat contacteren. Welke diploma’s heb ik nodig om in de sector te werken? De chemie is veelzijdig. Niet alleen in de activiteiten van de verschillende bedrijven, maar ook in de profielen van de mensen die er werken. Van chemicus tot verkoopsverantwoordelijke, van mechanieker tot laborant. Klik www.jobschemie.be voor meer uitleg over de meest voorkomende jobs in de chemie. Met een algemeen technisch diploma secundair onderwijs kan je al solliciteren in de sector. Ons bedrijf gaat een tewerkstellingscel oprichten? Welke stappen moet ik zetten naar het sectoraal vormingsfonds? Het K.B. van 09.03.2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen stelt dat het “sectoraal vormingsfonds” deel uitmaakt van de tewerkstellingscel. Dergelijke cel wordt geleid door de publieke dienst voor arbeidsbemiddeling, de werkgever, tenminste één representatieve vakorganisatie en het sectoraal opleidingsfonds. Het oprichtingsdocument moet ter ondertekening aangeboden worden aan de bovenvermelde partijen, dus ook het vormingsfonds. Het vormingsfonds neemt deel aan de vergaderingen. Welke dienstverlening kan ik verwachten van het vormingsfonds om maximale wedertewerkstelling van de met ontslag bedreigde werknemers te garanderen? De vormingsfondsen bieden een aantal diensten aan, zolang de mensen getroffen door ontslag, nog op de pay-roll staan van het bedrijf.  Jij als werkgever kan hen, indien ze beantwoorden aan bovenstaand criteria, gratis laten deelnemen aan de opleidingen van ons open aanbod. Je kan zelf opleidingen organiseren (eventueel met een externe partner) gedurende de periode dat de mensen nog op de pay-roll staan en deze inbrengen in het subsidiedossier. Gratis opleidingsaanbod Kan ik onze medewerkers inschrijven voor de gratis opleidingen van Co-valent? Als je medewerkers deel uitmaken van de paritaire comités 116 of 207 en je organisatie heeft RSZ-categorie 087 of 187 kunnen deze werknemers ingeschreven worden voor het gratis opleidingsaanbod. Hoe schrijf ik mijn medewerkers in voor de gratis opleidingen van Co-valent? Ga naar ik zoek een opleiding Wat kost een opleiding bij Co-valent? De opleidingen van Co-valent zijn gratis voor alle werknemers tewerkgesteld in de paritaire comités 116 en 207. Ik wil een werknemer  inschrijven voor een opleiding. Hoe verloopt de procedure? •    Je bedrijf behoort tot de sector chemie, kunststoffen & life sciences (RSZ categorie 087 of 187) •    Je beschikt over een login en paswoord voor onze bedrijvensite. •    De persoon die inschrijft, is de opleidingsverantwoordelijke van het bedrijf. •    De deelnemer staat op de payroll van het bedrijf en behoort tot PC 116 of 207 •    Je aanvaardt de inschrijvings- en annulatievoorwaarden •    Je schrijft maximaal 4 deelnemers per opleiding in Ik vind niet de geschikte opleiding. Wat moet ik doen? Wanneer je werknemers deelnemen aan betalende opleidingen of je organiseert in-company opleidingen met interne trainers of externe docenten, kan je voor de kosten van deze opleidingen (factuur externe docent, loonkosten deelnemer en interne trainer) een subsidiedossier indienen. Hoe weet ik of er nog plaats is voor een opleiding? Ga naar ik zoek een opleiding. Hier vind je per opleiding het aantal nog beschikbare plaatsen terug. Indien de beschikbare data niet passen, kan je je medewerker(s) aanmelden op een wachtlijst. We brengen je dan als eerste op de hoogte zodra een nieuwe opleiding wordt ingepland. Wanneer meerdere bedrijven tegelijkertijd inschrijven, kan het gebeuren dat een opleiding toch volzet is op het moment dat je de inschrijving(en) definitief doorstuurt. De ingeschreven persoon komt dan automatisch op de wachtlijst terecht. Wij nemen vervolgens onmiddellijk contact met jou op om de verdere stappen af te spreken. Ik wil iemand inschrijven voor een bepaalde opleiding, maar er zijn geen data gekend of de gekende data passen niet. Kan dit? Je kunt een werknemer inschrijven voor een opleiding waarvoor nog geen data gekend zijn of waarvoor de gekende data niet passen. De inschrijving komt dan terecht op een wachtlijst. Je krijgt hiervan ook een automatische bevestigingsmail. Wij nemen contact met je op wanneer er nieuwe data worden ingepland. Kan ik een plaats tijdelijk reserveren op een opleiding? Plaatsen tijdelijk reserveren is niet mogelijk. Hoe kan ik een inschrijving annuleren? Dit kan enkel per e-mail (vermeld Annulatie of Vervanging in het onderwerp), en vanzelfsprekend liefst zo snel mogelijk, zodat wij de vrijgekomen plaats nog kunnen invullen. Annulatie of vervanging dient ten laatste 10 werkdagen vóór de aanvang van de opleiding aan Co-valent gemeld te worden. Bij laattijdige annulatie of ongewettigde afwezigheid, vervalt de tussenkomst door Co-valent en worden de onkosten aan het bedrijf doorgerekend. We hebben een nieuwe medewerker aangeworven met een interim-contract. We willen deze persoon ook inschrijven in het gratis opleidingsaanbod. Kan dit? Enkel werknemers die tewerkgesteld zijn in de paritaire comités 116 of 207 komen in aanmerking voor het gratis opleidingsaanbod van Co-valent. Uitzendkrachten vallen hier niet onder. Kan ik onze werknemers die buiten België werken, inschrijven op het gratis opleidingsaanbod? Enkel werknemers met een Belgische arbeidsovereenkomst die tewerkgesteld zijn in de paritaire comités 116 of 207 komen in aanmerking voor het gratis opleidingsaanbod.   Hoeveel verschillende cursussen mag een medewerker per jaar volgen? Er staat geen limiet op het aantal opleidingen dat per persoon gevolgd kan worden. Hoeveel werknemers mag ik per opleiding inschrijven? Eenzelfde bedrijf mag maximaal 4 medewerkers per opleiding inschrijven. Indien 10 dagen vóór de start van de opleiding blijkt dat de opleiding nog niet volzet is, dan kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Kan ik een opleiding uit het gratis opleidingsaanbod ook in ons bedrijf laten doorgaan? Om het open karakter van het cursusaanbod te bewaren, biedt Co-valent geen in-company opleidingen aan. Indien je zelf een in-company opleiding organiseert, kan je hiervoor een subsidiedossier indienen. Bureautica opleidingen: Wat is het verschil tussen de opleiding à la carte en de gewone basisopleiding? De basisopleiding is een klassieke opleiding in groep, bedoeld voor werknemers die geen of zeer weinig ervaring hebben met het Office pakket. De leerstof wordt stapsgewijs aangebracht en aangepast aan het ritme van de groep. De ‘à la carte’ opleiding is een ’blended-learning’ opleiding: elke deelnemer volgt een e-learning pakket op maat, en krijgt hierbij de nodige individuele ondersteuning van de aanwezige docent. Onze partner biedt verschillende modules aan op verschillende data, in halve of volledige dagen. Deze methode laat de deelnemer toe zijn/haar specifieke noden op een flexibele manier in te vullen. Wanneer worden de opleidingen van het najaar/voorjaar gecommuniceerd? Het gratis opleidingsaanbod wordt doorgaans 2 tot 3 maanden vóór de start van het nieuwe semester vastgelegd en op de website gecommuniceerd. De bedrijven en contactpersonen ontvangen hiervan bericht per mail alsook een opleidingskalender met de post. Ontvang je dit nog niet? Stuur ons dan je gegevens via contact. Subsidiedossier Kan ik een subsidiedossier indienen om opleidingskosten terug te vorderen? Als je organisatie een bijdrage betaalt aan het vormingsfonds (RSZ-categorie 087) mag je een subsidiedossier indienen voor de opleidingskosten van medewerkers die tot de paritaire comités 116 of 207 behoren. Hoe moet ik subsidies aanvragen voor opleidingen die we zelf organiseerden? Elk jaar vanaf 1 juli kan je voor het voorgaande jaar een subsidiedossier indienen. Vraag de standaarddocument voor het betreffende jaar aan op asalu@co-valent.be . Dossiers kunnen ingediend worden tot 30 juni van het jaar erop. Welke opleidingen kan ik indienen voor terugbetaling? Je kan zowel opleidingen indienen die door een externe opleidingsverstrekker worden verzorgd als opleidingen die door een interne trainer worden begeleid. Zowel de kosten van de trainer als de loonkosten van de cursisten kunnen ingediend worden. Komen NIET in aanmerking: veiligheidsopleidingen verplicht bij wet, zoals EHBO-cursussen, interventieploeg brandbestrijding, verplichte opleiding preventieadviseur, interne hefwerktuigen opleidingen (door een collega gegeven) en langlopende opleidingen zoals MBA of een master. Wanneer je werknemer een opleiding uit ons gratis opleidingsaanbod volgt kan je je loonkosten van de gevolgde uren eveneens langs deze weg indienen. Hoe wordt het subsidiekrediet berekend? Het subsidiekrediet wordt berekend vanuit de RSZ-aangiften van het jaar waarop de opleidingskosten betrekking hebben. Je kan je uw subsidiekrediet aanvragen telkens in juli van het jaar volgend op het opleidingsjaar. Kmo’s kunnen genieten van een verhoogde tussenkomst. We willen een gratis opleiding van Co-valent organiseren binnen ons bedrijf (in-company). Hoe ga ik tewerk? Indien je een opleiding uit ons gratis aanbod in-company wenst te organiseren, kan je hiervoor via het subsidiedossier een terugbetaling aanvragen. Je maakt dan zelf de praktische afspraken met de opleidingsverstrekker en betaalt de factuur. We willen een opleiding indienen via het subsidiedossier maar hebben geen factuur voor deze opleiding omdat we met een interne opleider werkten. Welk bewijsmateriaal moeten we dan aanleveren? Voor opleidingen die je met een eigen trainer hebt georganiseerd hebben we een aantal gegevens nodig: een beschrijving van de inhoud van de opleiding, datum en aantal uren, een lijst met de naam van de deelnemers en de trainer en een gehandtekende aanwezigheidslijst of, als je die niet hebt, een evaluatiedocument ingevuld door elke deelnemer. We moeten onze werknemersafvaardiging informeren rond het subsidiedossier. Hoe moet dit juist gebeuren? Het document ‘Verklaring adviesorgaan’ moet getekend worden door de werknemersafvaardiging. Deze verplichting vervalt als er geen afvaardiging aangesteld is in de organisatie op het moment dat het document getekend wordt. Een handtekening van de directie alleen volstaat dus slechts indien er op het moment van het tekenen geen ondernemingsraad, noch comité voor preventie, noch syndicale afvaardiging bestaat. Wanneer wordt de subsidie uitbetaald? Subsidiedossiers worden eerst door ons gecontroleerd op administratieve volledigheid. Zijn alle documenten ingevuld en gehandtekend waar nodig? Zijn alle gevraagde bewijsstukken aanwezig? Wanneer jouw dossier administratief in orde is wordt het voorgelegd aan het Beheerscomité van Co-valent, dat tweemaandelijks samenkomt. Na goedkeuring van het dossier door het Beheerscomité word je hiervan geïnformeerd en volgt de uitbetaling. Ik heb via de Overheid een tegemoetkoming gekregen in de kosten van een opleiding. Mag die opleiding toegevoegd worden in het subsidiedossier? Een opleiding die in aanmerking komt voor terugbetaling (zie andere FAQ-vraag) en waarvoor je gedeeltelijk compensatie hebt gekregen via de Overheid (of een ander kanaal) mag toegevoegd worden in het subsidiedossier. In dat geval moet het bedrag van die compensatie ingevoerd worden in het vakje ‘Anders teruggevorderde kosten’. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij Vlaams opleidingsverlof (VOV) – Betaald educatief verlof (BEV) – KMO-portefeuille  Competentiecheque Volgens welke criteria bepaalt Co-valent of mijn organisatie een kmo is en dus in aanmerking komt voor een competentieheque? Onder kmo wordt verstaan: een onderneming met meer dan 10 en minder dan 150 werknemers en de groep waartoe de onderneming behoort, heeft minder dan 150 werknemers. Komen alle facturen van een externe consultant in aanmerking? Het doel van de competentiecheque is bedrijven ondersteunen bij de investering die zij doen in competenties en talenten van medewerkers binnen de onderneming. Extern advies om concrete stappen te zetten in de richting van een duurzaam loopbaanbeleid komt dus in aanmerking voor de competentiecheque. De adviseur van Co-valent zal eerst een afspraak met jou maken om samen met de organisatie het specifieke HR-project te bekijken. Kan ik als opleidingsverstrekker of consultant erkend worden door Co-valent? Co-valent werkt niet met erkenningen, labels of certificaten. Voor terugbetaling via een bedrijfsdossier kunnen alle opleidingsverstrekkers in aanmerking komen. Voor de competentiecheque maken we afspraken op maat met het bedrijf en de externe consultant samen.

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...