Privacy policy

Privacy disclaimer Co-valent Vormingsfondsen[1]

Versie 1: 14/05/2018

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij willen transparant zijn omtrent de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat er met deze gegevens gebeurt. Lees deze privacy disclaimer aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over uw rechten als betrokkene en over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Co-valent VF wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 (ii) de EU Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Artikel 1 – Definities 

 • “Wij”, “Onze”, “Ons” heeft betrekking op Co-valent Vormingsfondsen, A. Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek, hierna genoemd Co-valent VF.
 • “U”, “Uw” heeft betrekking op een bezoeker van de website
 • “Persoonsgegevens” heeft betrekking op alle informatie die u als persoon kunnen identificeren (direct of indirect).
 • “Website” heeft betrekking op www.co-valent.be alsook alle webpagina’s, platformen, interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken of andere documenten die een link posten naar deze website; deze zijn ook onderworpen aan deze privacy disclaimer.
 • “Verwerkingsverantwoordelijke” betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doelstellingen en middelen bepaalt voor de verwerking van Persoonsgegevens die onder zijn gezag zijn verricht.
 • “Verwerker” betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die bevoegd is om persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke te verwerken.

Artikel 2 – Welke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelen wij over u?

 • Informatie die u aan ons geeft: wij verzamelen, bewaren en verwerken alle informatie die u invult of op een andere manier aan ons verstrekt. U kunt dergelijke informatie invoeren tijdens de volgende acties:
  • Wanneer u het contactformulier op de website invult verzamelen we uw functie, naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam om een antwoord te kunnen geven op de vragen en/of opmerkingen die op deze manier binnenkomen.
  • Wanneer een werknemer door de bedrijfsverantwoordelijke wordt ingeschreven voor een opleiding, verzamelen we zijn/haar naam, voornaam, taal, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, functie, statuut, diplomaniveau, e-mailadres, telefoonnummer van de deelnemer, om ons ervan te vergewissen dat de deelnemer onder de voorwaarden valt voor de opleiding.
  • Wanneer een ontslagen werknemer (ingeschreven in een tewerkstellingscel) zich wenst in te schrijven voor een opleiding verzamelen we zijn/haar naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, diplomaniveau, persoonlijk telefoonnummer en e-mailadres en (vorig) bedrijf om ons ervan te vergewissen dat de kandidaat onder de voorwaarden valt voor de opleiding
 • Automatische informatie: wanneer u onze website bezoekt of een nieuwsbrief van ons ontvangt, verzamelen wij informatie via cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze cookie policy. (HYPERLINK COOKIE POLICY)

Artikel 3 – Doel van de verwerking

Als u ons persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in onze databank met als doel:

 • Het correcte beheer van deelname aan het gratis opleidingsaanbod;
 • Het correcte beheer en uitbetaling van subsidiedossiers;
 • Correcte dienstverlening met betrekking tot adviescheque;
 • De kwaliteit van onze diensten en informatie verbeteren;
 • U te informeren in verband met de diensten die wij aanbieden;
 • Statistische en verplichte rapporteringsdoeleinden

Artikel 4 – Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld of zolang als vereist krachtens een contract of toepasselijke wetgeving.

 •  Wanneer u een login hebt tot het beveiligde bedrijvenplatform ‘Mijn Co-valent’, bewaren wij uw persoonsgegevens zolang u zich niet uitschrijft of tot 2 jaar nadat wij kennis hebben dat u het bedrijf, waarop de login betrekking heeft, heeft verlaten.
 • Wanneer u het contactformulier op de website invult, bewaren wij uw persoonsgegevens maximum 2 jaar.
 • Wanneer een werknemer is ingeschreven voor een opleiding die Co-valent zelf aanbiedt of financiert via het subsidiedossier, bewaren wij diens persoonsgegevens tot 2 jaar nadat wij kennis hebben dat hij/zij het bedrijf heeft verlaten.
 • Wanneer een ontslagen werknemer (ingeschreven in een tewerkstellingscel) zich via mail inschrijft voor een opleiding, bewaren wij diens persoonsgegevens tot twee jaar na de inschrijving in de tewerkstellingscel.

Artikel 5 – Rechten van betrokkenen met betrekking tot persoonsgegevens. 

  1. Co-valent verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende diensten: 
 • de werknemersopleidingen die Co-valent zelf aanbiedt of financiert via het subsidiedossier;
 • de opleidingen voor ontslagen werknemers (ingeschreven in een tewerkstellingscel) die Co-valent zelf aanbiedt;
 • Betrokkenen die persoonsgegevens invullen in het contactformulier op de website
 • Betrokkenen wiens persoonsgegevens worden verwerkt in kader van het websitebezoek (denk hierbij aan cookies en het contactformulier)

De betrokkenen wiens persoonsgegevens in het kader van een van de bovenstaande diensten worden verwerkt, kunnen deze rechten rechtstreeks uitoefenen ten aanzien van Co-valent.

             2. Betrokkenen hebben de volgende rechten:

 

Recht op informatie en toegang;

Betrokkenen hebben het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van diens persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van diens persoonsgegevens maken.

Verzoek om rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

Betrokkenen hebben steeds het recht om verbetering, aanvulling of het verwijderen van diens persoonsgegevens te verzoeken. Wanneer betrokkenen zich beroepen op dit recht kan dit als gevolg hebben dat het niet langer mogelijk zal zijn om van bepaalde diensten gebruik te maken, waarvoor de verwerking noodzakelijk is.

Recht van bezwaar tegen de verwerking;

Betrokkenen beschikken eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Zij kunnen zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. Daarnaast hebben betrokkenen steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Betrokkenen kunnen hun rechten uitoefenen door de Verwerkingsverantwoordelijke (zie 5.1 om te bepalen wie de verwerkingsverantwoordelijk is) te contacteren. Bovendien kunnen betrokkenen een klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteit.

Artikel 6 – Welke informatie deelt de organisatie?

Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers van Co-valent VF die essentieel zijn voor de dienstverlening. Co-valent VF ziet erop toe dat er strikte regels worden gevolgd en dat alleen persoonsgegevens worden gedeeld die strikt noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Co-valent VF legt zijn verwerkers op om persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken.

Artikel 7 – Toegang tot persoonsgegevens

Ten einde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers die gelijkaardig zijn aan deze privacy disclaimer.

Artikel 8 – Beveiligingsmaatregelen

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Co-valent VF voorziet passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingsactiviteit voldoet aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en de bescherming van uw rechten wordt gegarandeerd. Voor toegang van bedrijfsverantwoordelijken tot het beveiligd bedrijvenplatform ‘Mijn Co-valent’ is een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord vereist om in te loggen. U moet uw gebruikersnaam en wachtwoord beveiligd bewaren en deze nooit bekendmaken aan derden.

Neem contact met ons op indien u vragen heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen.

Artikel 9 – Grensoverschrijdend verwerken van persoonsgegevens

Co-valent VZW garandeert dat overdracht van persoonsgegevens buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER) beperkt blijft. Dergelijke overdracht gebeurt enkel in het kader van de dienstverlening en als er een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, gebeurt dit volgens het volgende wettelijke beschermingsmechanisme: EU-VS Privacy shield.

Artikel 10 – Wijzigingen aan de privacy disclaimer

Co-valent VF behoudt zich het recht om op elk gewenst moment de privacy disclaimer aan te passen en up te daten door een nieuwe versie te plaatsen op de website.

Artikel 11 – Contactgegevens

Indien u vragen heeft omtrent de privacy disclaimer, kan u ons steeds contacteren:

                      +32 (0)2 238 99 24

                     connect@co-valent.be

                     A.Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek.

Daarnaast hebt u steeds het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit en in voorkomend geval klacht in te dienen zo u zich in uw rechten geschonden acht, bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

                    +32 (0)2 274 48 00

                    +32 (0)2 274 48 35  

                    commission(at)privacycommission.be

                    Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 

[1] Co-valent VZW is de koepelorganisatie waaronder het Fonds voor vorming in scheikundige nijverheid (voor de arbeiders en verbonden aan sociaal fonds) en Fonds voor de beroepsvorming van de bedienden in de scheikundige nijverheid (= Fonds voor de bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven van risicogroepen en bedienden in de scheikundige nijverheid) valt. Voor het verdere verloop van deze disclaimer zal er naar deze fondsen verwezen worden onder de benaming “Co-valent VF”.

 

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...