Subsidies Vlaanderen

Welke steun kan je bedrijf krijgen?

Een werknemer met een beperking in dienst houden of nemen, staat niet gelijk aan een meerkost of een verminderde productiviteit.

Op Vlaams niveau zijn er vijf soorten tegemoetkomingen.
Twee die worden uitbetaald aan de werkgever: een gedeeltelijke terugbetaling van het loon van de werknemer (de Vlaamse Ondersteuningspremie of VOP), en een terugbetaling van aanpassingen aan de werkvloer.

Drie steunmaatregelen worden betaald aan de werknemer met een beperking, maar komen ook financieel ten goede aan de werkgever: een terugbetaling van de aankoop van gereedschap en kledij, van de vervoersonkosten en de gespecialiseerde individuele beroepsopleiding (GIBO).

De subsidies gelden voor in Vlaanderen gevestigde bedrijven en Vlaamse werknemers met een handicap. In Brussel gelden ze ook voor Nederlandstalige bedrijven en werknemers.

Heb je ook vestigingen in andere gewesten?

Klik hier voor de steunmaatregelen in Wallonië en voor in Brussel gevestigde Franstalige bedrijven en werknemers met een handicap.

In Vlaanderen:

1. DE VLAAMSE ONDERSTEUNINGSPREMIE (VOP)

Wat is het?

Als je een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst hebt of neemt, betaalt de VDAB een deel van het loon van die werknemer terug. De Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) wordt vijf jaar lang uitbetaald, maar neemt af in de tijd. Zo moet je het eerste jaar slechts 60 procent van het loon van je gehandicapte werknemer betalen, de VDAB past de rest bij.

Hoeveel bedraagt de subsidie?
De premie is gebaseerd op het referteloon (i.e. het brutoloon van de werknemer plus de verplichte werkgeversbijdragen aan de RSZ min de verminderingen van die bijdragen). Het referteloon is geplafonneerd. Het kan niet hoger zijn dan twee keer het GGMMI, ofwel 1501,82 euro.

Lees hier alle details over de subsidiebedragen.

De VOP is er ook voor werknemers met een handicap die je al in dienst hebt. Opgelet: de VDAB betaalt de VOP pas uit vanaf het kwartaal van de aanvraag. De tegemoetkoming wordt evenwel berekend vanaf het moment dat je werknemer in dienst is.

Stel: je hebt een werknemer sinds 1 januari in dienst, maar je vraagt de VOP pas in mei aan. Dan krijg je de VOP het eerste kwartaal niet uitbetaald.

Er zijn ook uitzonderingen mogelijk. Voor bepaalde handicaps kan een werkgever 60 procent van het referteloon aanvragen. Daarvoor is wel een gemotiveerde aanvraag en een bezoek van de Dienst Arbeidshandicapspecialisatie nodig.

Een voorbeeld

Als een werknemer met een handicap je alles samen 2.000 euro kost, dan moet je het eerste jaar toch slechts 1.200 euro betalen. Het verschil past de VDAB bij. Kost de werknemer je 3.000 euro, dan krijg je nog steeds slechts 1.201,50 euro, omdat er een maximum vastgelegd is.

Succesvol

In 2014 waren 13.761 mensen met een Vlaamse Ondersteuningspremie aan het werk. In 2012 waren dit er nog maar 11.000.

Wie kan er beroep op doen?

Alle bedrijven. Een werkgever mag echter geen werknemers ontslaan om ze te vervangen door werknemers die in aanmerking komen voor een VOP. Je mag ook geen persoon met een handicap ontslaan om hem opnieuw aan te werven met de loonsubsidie.

Ook uitzendkrachten en zelfstandigen kunnen beroep doen op de VOP, maar zij krijgen vanaf het zesde tot en met 20ste kwartaal slechts 20 procent terugbetaald.

Hoe aanvragen?

Stap 1

Het is aan de werknemer zelf om bij de VDAB na te gaan of hij of zij recht heeft op de VOP. Is dat het geval, dan kan je als werkgever in actie schieten: voor de aanvraag van je VOP kan je bellen naar 0800-30.700 of naar een werkwinkel of VDAB-kantoor in de buurt stappen.

Je kan als bedrijf ook online een aanvraagformulier invullen. Dat moet je vervolgens opsturen naar de dienst arbeidsbeperking van de provincie waar je bedrijf gevestigd is.

Stap 2

Als je aanvraag goedgekeurd is, berekent de VDAB de hoogte van de premie en betaalt die uit.

Wordt ze niet goedgekeurd, dan kan je een motivatiebrief opmaken en opsturen per post of online. Je krijgt nadien nog het bezoek van een expert arbeidsbeperking.

Stap 3

Wil je een verlenging of verhoging van de VOP, dan moet je daarvoor een motivatiebrief opsturen. Vervolgens krijg je het bezoek van een expert arbeidsbeperking.

Hulp nodig?

Bij de VDAB helpen de experts arbeidsbeperking je graag voort.

 

2. DE AANPASSING VAN DE ARBEIDSOMGEVING

Wat is het?

Heb je een werknemer met een handicap in dienst en wil je aanpassingen doen op de werkvloer, dan kan je daar een tegemoetkoming voor aanvragen. Die wordt rechtstreeks aan jou als werkgever betaald. Het gaat om alle aanpassingen die niet uit de werkomgeving verplaatst kunnen worden, zoals bijvoorbeeld nieuw sanitair of een traplift.

Opgelet: je moet eerst een aanvraag indienen en laten goedkeuren vooraleer je iets aankoopt. De factuur moet je binnen de zes maanden na de aankoop opsturen.

Ook voor werknemers die een GIBO volgen (Gespecialiseerde Individuele BeroepsOpleiding) of voor zelfstandigen met een handicap kan je trouwens zo’n tegemoetkoming aanvragen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De tegemoetkoming dekt de kosten van specifiek materiaal (zoals een tillift) of het verschil van de kosten met het standaardmodel (bijvoorbeeld: een speciale bureaustoel versus een normale).

Er zijn ook enkele voorwaarden aan verbonden, zo moet je als werkgever kunnen bewijzen dat de aanpassingen noodzakelijk zijn. De persoon voor wie de werkvloer aangepast wordt, moet ook minstens zes maanden in dienst blijven. Lees hier alle details.

De aanpassingen waarvoor de werkgever een tegemoetkoming krijgt, mogen trouwens niet ingediend worden als bedrijfslasten bij de belastingaangifte.

Een voorbeeld

Stel: je bouwt nieuw sanitair. Dan kan je alleen de toiletten die speciaal voor de gehandicapte werknemer worden geïnstalleerd terugbetaald krijgen. De ‘gewone’ toiletten krijg je uiteraard niet terugbetaald. Een tillift krijg je dan weer volledig terugbetaald, omdat geen andere werknemer daarvan gebruikmaakt.

Als je nieuw materiaal koopt dat je sowieso nodig hebt, dan krijg je alleen de meerkost terugbetaald. Heeft je werknemer een speciale bureaustoel nodig, dan wordt enkel de meerprijs tegenover de aankoopprijs van een gewone bureaustoel terugbetaald. Kost een speciale stoel 1.000 euro en een gewone 250, dan krijg je 750 euro terugbetaald.

Wie kan er beroep op doen?

Alle bedrijven. Ook voor werknemers die een arbeidshandicap opgelopen hebben en al in dienst zijn.

Hoe aanvragen?

Stap 1

Je kan als werkgever naar het gratis nummer 0800-30.700 bellen of naar een werkwinkel stappen. Je kan de tegemoetkoming ook aanvragen met een online formulier. Dat stuur je vervolgens op naar de dienst arbeidsbeperking in je provincie.

Stap 2

Als je aanvraag goedgekeurd wordt, dan voer je de aanpassing door. Dit moet wel binnen het jaar na de goedkeuring. Voor de goedkeuring krijg je mogelijk eerst een telefoontje of bezoek van een expert.

Als je aanvraag niet goedgekeurd wordt, dan heb je 45 dagen de tijd om een gemotiveerd verzoek tot heroverweging in te dienen.

Stap 3

Stuur de factuur en het betalingsbewijs binnen de zes maanden na je aankoop op naar de dienst arbeidsbeperking van de VDAB.

Stap 4

De VDAB stort het bedrag op je rekening.

Hulp nodig?

Bij de VDAB helpen ze je graag voort. Daar hebben ze experts arbeidsbeperking voor jou klaarstaan.

Het Kennis- en Ondersteuningscentrum (KOC) kan je helpen bij de zoektocht naar materiaal. Zo heeft het KOC de databank Vlibank ontworpen. In het dossier ‘Arbeidsgereedschap en -kledij’ vind je gedetailleerde informatie en ook links naar andere nuttige websites.

 

3. DE AANKOOP VAN GEREEDSCHAP EN KLEDIJ

Wat is het?

Een tegemoetkoming voor kosten die gemaakt worden om aangepast arbeidsgereedschap en -kledij aan te kopen. Die tegemoetkoming wordt niet betaald aan de werkgever, wel aan de werknemer. Maar: de werkgever hoeft dit dus niet zélf aan te kopen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De tegemoetkoming is alleen bedoeld voor bijkomende kosten die een persoon met een handicap moet doen. Er wordt dus vergeleken met de kostprijs van gereedschap en kledij voor een valide werknemer. Als er alleen nood is aan de aanpassing van bestaand gereedschap, dan worden alleen die kosten vergoed.

De werknemer wordt eigenaar van het gereedschap en de kledij, en kan alles meenemen als hij van werk verandert. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Als een tegemoetkoming zowel mogelijk is vanuit de subsidiepot aanpassing van de arbeidspost als vanuit aanpassing van arbeidsgereedschap en kledij, wordt de voorkeur gegeven aan het tweede. Omdat de persoon met arbeidshandicap dan zelf eigenaar is van het materiaal of de kledij.

Een voorbeeld

Als een werknemer omwille van zijn job een braillelezer moet kopen, dan wordt die volledig terugbetaald aan de werknemer. Dat materiaal moet jij als werkgever dus niet aankopen. Als de werknemer omwille van een fysieke handicap een aangepaste overall nodig heeft, dan wordt het verschil met een gewone overall terugbetaald. Als werkgever betaal je dus alleen het bedrag van de overall die je sowieso zou kopen.

Wie kan er beroep op doen?

Niet de werkgever, alleen de werknemer. Ook als hij werkzoekende is of een erkende VDAB-opleiding of GIBO volgt (Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding).

Hoe aanvragen?

Stap 1

De werknemer moet nagaan of hij in aanmerking komt voor deze maatregel.

Stap 2

Als de werknemer recht heeft op de maatregel, kan hij naar het gratis nummer 0800-30.700 bellen of naar een werkwinkel stappen.

Hij kan het ook zelf regelen, door online een aanvraag in te vullen en die op te sturen naar de dienst arbeidsbeperking. Zo’n formulier vraagt onder andere een motivatie en een raming van de kosten.

Stap 3

Als de aanvraag goedgekeurd wordt, dan kan de werknemer zijn materiaal aankopen. Het kan wel zijn dat hij eerst een telefoon of bezoekje krijgt van een expert. De aankoop van het materiaal moet binnen het jaar na de goedkeuring gebeuren.

Als de aanvraag niet goedgekeurd wordt, moet de werknemer binnen de 45 dagen opnieuw een verzoek indienen.

Stap 4

Stuur de factuur en het betalingsbewijs binnen de zes maanden na de aankoop op naar de dienst arbeidsbeperking.

Stap 5

De VDAB schrijft het bedrag over op de rekening van de werknemer.

Hulp nodig?

Bij de VDAB helpen ze je graag verder. Daar hebben ze experts arbeidsbeperking voor jou klaarstaan.

Het Kennis- en Ondersteuningscentrum (KOC) kan je helpen bij de zoektocht naar materiaal. Zo heeft het KOC de databank Vlibank ontworpen. In het dossier ‘Arbeidsgereedschap en -kledij’ vind je gedetailleerde informatie en ook links naar andere nuttige websites.

 

4. TEGEMOETKOMING VERPLAATSINGSKOSTEN

Wat is het?

Als een werknemer omwille van zijn handicap moeite heeft om zich te verplaatsen, dan kan hij bij de VDAB aankloppen. De werknemer kan immers een tussenkomst krijgen voor zijn verplaatsingskosten. Voor zichzelf en/of voor zijn begeleider, voor de auto, de trein en de bus. Als werkgever moet je dus niet extra betalen om ervoor te zorgen dat je gehandicapte werknemer op de werkplaats geraakt.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Als de werknemer zich omwille van zijn handicap niet met het openbaar vervoer kan verplaatsen, maar wel met de auto, dan krijgt hij een vergoeding van 0,15 euro per kilometer. Als een kennis hem brengt, dan worden ook de extra kilometers die hij maakt, vergoed. In het geval van een taxi wordt de vergoeding berekend op basis van het aantal kilometers dat de taxi doet tussen thuis en het werk.

Als de werknemer het openbaar vervoer kan nemen, maar een begeleider nodig heeft, dan worden de vervoerskosten van die begeleider terugbetaald. Dat komt neer op de kosten van het voordeligste vervoer dat hij of zij kan nemen.

Voor speciale bussen worden de kosten voor de bus door de VDAB betaald. De gemeente bepaalt de maximumprijs van het gespecialiseerd vervoer. De tegemoetkoming kan niet hoger zijn dan die maximumprijs.

Een aanvraag kan pas vanaf 15 euro.

Een voorbeeld

Als de begeleider van de werknemer mee op de trein stapt, dan krijgt hij zijn ticketje voor de rit terugbetaald.

Als de werknemer zelf van Antwerpen naar Brussel rijdt met de wagen, dan krijgt hij heen en terug 100 kilometer terugbetaald, ofwel 15 euro. Heeft hij een chauffeur die 20 kilometer moet omrijden, dan komt daar nog eens 3 euro bij.

Wie kan er beroep op doen?

De tegemoetkoming gaat rechtstreeks naar de werknemer. Die moet wel aan enkele voorwaarden voldoen en soms ook een attest van de dokter vragen. Lees de details hier.

Hoe aanvragen?

Stap 1

Bij de VDAB moet de werknemer eerst nagaan of hij recht heeft op deze maatregel.

Stap 2

De werknemer kan naar de werkwinkel gaan of het gratis nummer 0800-30.700 bellen. Hij kan ook zelf een aanvraag invullen en opsturen. Het formulier moet vergezeld worden van enkele bewijsstukken. De details kan je hier lezen.

Stap 3

Als de aanvraag goedgekeurd wordt, schrijft de VDAB het geld over op de rekening van de werknemer. Wordt het niet goedgekeurd, dan kan de werknemer een nieuwe aanvraag indienen.

Stap 4

Deze aanvraag moet elk kwartaal vernieuwd worden, en dat binnen de drie maanden na het maken van de kosten.

Hulp nodig?

Bij de VDAB helpen ze je graag voort. Daar hebben ze experts arbeidsbeperking voor jou klaarstaan.

 

5. GESPECIALISEERDE INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING (GIBO)

Wat is het?

Werknemers met een arbeidsbeperking kunnen beroep doen op een Gespecialiseerde Individuele BeroepsOpleiding, de GIBO. De werkgever hoeft dan geen loon of RSZ te betalen. De werknemer krijgt een productiviteitspremie die uitbetaald wordt door de VDAB. Via een GIBO kunnen bedrijven werkzoekenden met een arbeidshandicap opleiden op de werkvloer. De opleiding duurt maximaal een jaar.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie staat eigenlijk gelijk aan het loon van je werknemer. Tijdens de opleiding hoef je je werknemer geen loon te betalen, en moet je ook geen bijdragen betalen aan de RSZ.

Er zijn wel enkele voorwaarden. Zoals bij een gewone IBO moet de werkgever de werkzoekende na de opleiding in dienst nemen met een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur. De werknemer moet ook beschermd worden tegen ontslag. Lees alle details hier.

Wie kan er beroep op doen?

De GIBO is er voor alle werkgevers die iemand willen opleiden. Het levert je als werkgever een extra werkkracht op die je zélf kan opleiden, maar een jaar lang niet hoeft te betalen.

Hoe aanvragen?

Er zijn zoveel mogelijkheden dat je best even contact opneemt met een VDAB-kantoor, zij kunnen je het best verder helpen.

TERUG NAAR HOMEPAGE ARBEIDSBEPERKING

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...